First Committees Work Review

पहिली कार्यकारिणी

.

संपूर्ण नाव

पत्ता

हुद्दा

वय

व्यवसाय

१.

अ‍ॅड. राजाराम पांडुरंग मुकणे

जव्हार, जि. ठाणे

अध्यक्ष

४५

वकिली

२.

श्री. सखाराम पांडुरंग जाधव

विलेपार्ले, मुंबई

उपाध्यक्ष

६०

निवृत्त शासकीय अधिकारी

३.

श्री. रमेश कमलाकर वाळींजकर

नालासोपारा,

ता. वसई, जि. ठाणे

उपाध्यक्ष

५८

व्यापारी

४.

श्री. अनिल अर्जुन वनमाळी

माणिकपूर,

ता. वसई, जि. ठाणे      

उपाध्यक्ष

५०

व्यापारी

५.

श्री. शांताराम बाळाजी शेजवेकर

दुसरी राबोडी, जि. ठाणे

उपाध्यक्ष

६२

निवृत्त शिक्षक

६.

श्री. दत्तात्रय उंदरू भोईर

दुसरी राबोडी, जि. ठाणे

सरचिटणीस

५४

नोकरी

७.

श्री. नथुराम झिपाजी मण्यार

शहापूर, जि. ठाणे

चिटणीस

३५

नोकरी

८.

श्री. जगन्नाथ गोसावी जाधव

पालघर, जि. ठाणे

खजिनदार

६१

निवृत्त शिक्षक

९.

श्री. विश्वास रामचंद्र गायकवाड

शेलार, ता. भिवंडी,

जि. ठाणे

सदस्य

३७

नोकरी

१०.

श्री. संजय गणा भोईर

बदलापूर, ता. अंबरनाथ,

जि. ठाणे

सदस्य

२७

नोकरी

११.

श्री. अशोक धर्माजी जाधव

वाडा, जि. ठाणे

सदस्य

५५

नोकरी

१२.

श्री. संतोष चंद्रकांत गायकवाड

वाडा, जि. ठाणे

सदस्य

३०

नोकरी

१३.

श्री. शाम नारायण भोईर

नांदिठणे, ता. भिवंडी,

जि. ठाणे

सदस्य

३५

नोकरी

१४.

श्री. सुरेश वामन भोईर

मुरबाड, जि. ठाणे

सदस्य

३८

व्यापारी

१५.

श्री. नारायण पांडुरंग मुकणे

चारकोप, कांदिवली, मुंबई

सदस्य

६१

निवृत्त शासकीय अधिकारी