विद्यमान कार्यकारिणी

क्र.

संपूर्ण नाव

पत्ता

हुद्दा

वय

व्यवसाय

१.

संदेश लखुजी जाधव

‘सार्थक’, महात्मा फुले नगर,

माणिकपूर, वसई (प.), ता. वसई,
जि. पालघर. मो.नं. ९८८१३८७७००

अध्यक्ष

५६

धंदा

२.

दीनानाथ नारायण वाळींजकर

‘कुलवैभव बंगला’, आचोळे रोड,  नालासोपारा (प.) ता. वसई,

जि. पालघर – ४०१२०९

मो.नं. ९८५००९३१३९

उपाध्यक्ष

तालुका वसई

७०

निवृत्त

३.

संदीप तुकाराम राऊत

ए-१०१, ऋतुगंधा बिल्डींग, जमुना नगर, दिवाणमान तलावाजवळ,

ता. वसई, जि. पालघर – ४०१२०२

मो.नं. ९९३००६२४६९

उपाध्यक्ष

तालुका पालघर

४७

नोकरी

४.

दीपक भास्कर खांबीत

ए-१९०२, अ‍ॅक्वरिया ग्रॅन्ड, देवीदास लेन, सेंट लॉरेन्स विद्यालयाजवळ, बोरिवली (प.) मुंबई ४००१०३

मो.नं. ८४२२८११३४०

उपाध्यक्ष

तालुका डहाणू

४६

नोकरी

५.

अशोक हनुमंत मुकणे

घर नं. ४५४अ, मुख्य रस्ता, जव्हार, करकरे गुरूजी पथ, मु.पो.ता. जव्हार, जि. पालघर – ४०१६०३

मो.नं. ९६६५६९७०२२

उपाध्यक्ष

तालुका जव्हार

७२

निवृत्त

६.

संजय भास्कर भोईर

‘रमाई’, संत रोहिदास नगर,

तलवली रोड, मु.पो.ता. विक्रमगड,

जि. पालघर-४०१६०५

मो.नं. ९२२६२२७२७८

उपाध्यक्ष

तालुका विक्रमगड

५२

नोकरी

७.

शामराव नारायण भोईर

घर नं. १७४, ‘आशीर्वाद’, वाडा रोड, नांदिठणे, महापोली, ता. भिवंडी,

जि. ठाणे – ४२१३०२

मो.नं. ९९८७१७५२८५

उपाध्यक्ष

तालुका भिवंडी

५४

नोकरी

८.

संतोष चंद्रकांत गायकवाड

‘मातृ-पितृ स्मृती’, संत रोहिदास नगर, मु.पो.ता. वाडा, जि. पालघर – ४२१३०३ मो.नं. ७८७५२८३१२३

उपाध्यक्ष

तालुका वाडा

४७

व्यवसाय

९.

सुभाष गोविंद पाटील

बी/४०२,विद्या सदन,बॅंक ॲाफ बडौदाच्या वर,मनवेल पाडा रोड,विरार (पूर्व)- ४०१३०५

मो.नं. ७२७६७०५२८२

सचिव

४९

नोकरी

१०.

हरेश्वर काशिनाथ जाधव

१०२, आर्यन एव्हेलॉन बिल्डींग,

मनवेलपाडा रोड, पद्मण सरकार नगर, विरार (पूर्व) ता. वसई, जि. पालघर-४०१३०३

मो.नं. ९७३०९३१२४२

सह सचिव

५१

नोकरी

११.

राजेंद्र गंगाराम वनमाळी

‘गंगोत्री’, महात्मा फुले नगर,

माणिकपूर, वसई (प.),

ता. वसई, जि. पालघर – ४०१२०२

मो.नं. ९९६०१२०५१७

खजिनदार

६१

नोकरी

१२.

संतोष रमेश वाळींजकर

सी-१०३, चक्रेश्वर को-ऑप. हौ. सो. समेळपाडा, नालासोपारा (प.)

ता. वसई, जि. पालघर – ४०१२०३

मो.नं. ९८२२९७०४८५

सह-खजिनदार

४९

व्यवसाय

१३.

संगीता जगदीश जाधव

३०५, ए विंग, शिवराज बिल्डींग, आगाशी रोड, बोळींज, विरार (प.) जि. पालघर – ४०१३०३

मो.नं. ७२०८८७३४५५

सदस्य

४७

नोकरी

१४.

राजश्री संजय जाधव

‘पुण्याई’, रोहिदास वाडा, एम्.एस.ई.बी. कार्यालयाजवळ, मसोली, ता. डहाणू, जि. पालघर

मो.नं. ९४२३३७२०४१

सदस्य

५२

नोकरी

१५.

भगीरथ नारायण भोईर

घर क्र. ५४, महात्मा फुले नगर,

मु. चिंचघर, पो. कुडूस, ता. वाडा, जि. पालघर – ४२१३१२

मो.नं. ९९८७४२२७५९

सदस्य

५७

निवृत्त

१६.

अ‍ॅड. जितेंद्र वासुदेव मुकणे

मुकणे कॉलनी, करकरे गुरूजी पथ, मु.पो.ता. जव्हार, जि. पालघर – ४०१६०३ मो.नं. ८००७०४०१६०

सदस्य

४१

व्यवसाय

१७.

डॉ. प्रदीप नारायण जाधव

‘गोविंद स्मृती’, दुसरा मजला, म. फुले नगर, माणिकपूर, ता. वसई,

जि. पालघर – ४०१२०२

मो.नं. ९६३७९६४४९८

सदस्य

६१

व्यवसाय